WELLNESS

OSOBISTY AUTENTYCZNY BALANS


UMYSŁ | CIAŁO | DUSZA

Wellness to stan dobrego samopoczucia, który praktykowany jest codziennie w celu udoskonalenia jakości życia. 

Wellness jest wielowymiarowy, obejmuje filary: 

psychiczny, środowiskowy, społeczny, emocjonalny, zawodowy, fizyczny, finansowy, intelektualny, żywieniowy, duchowy. 

Jest to holistyczne podejście do życia, w rozumieniu, że Człowiek to połączenie ciała, duszy i umysłu. 

Są to codzienne zdrowe nawyki, które prowadzą do dobrostanu. 

Aktywne działania dające możliwość progresowania w życiu. 

Jest to całkowita odpowiedzialność za jakość swojego życia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wellness definiuje się jako 

„stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie jedynie brak choroby lub kalectwa”.

Życie według wymiarów wellness daje poczucie spełnienia, satysfakcji i sensu życia przy zachowaniu dobrego stanu zdrowia.

PSYCHICZNE

świadomość | akceptacja | przeżywanie życia w pełni

autonomia | tożsamość | odpowiedzialność

aspiracje | samodyscyplina | priorytety

wizja | styl życia | wartości

INTELEKTUALNE

otwarty umysł, ciekawość świata, rozwój, odkrywanie i wykorzystywanie własnego potencjału

SPOŁECZNE

tworzenie satysfakcjonujących, wartościowych i trwałych relacji | asertywność | szacunek

EMOCJONALNE

optymizm | poczucie własnej wartości | samoakceptacja | zdolność do doświadczania i panowania nad emocjami

ŚRODOWISKOWE

dbanie o jakość swojego środowiska, otoczenia i całej planety

dom praca | przestrzeń do zabawy

FIZYCZNE

aktywność fizyczna sen higiena

ŻYWIENIOWE

zbilansowana dieta | nawadnianie organizmu | suplementacja

ZAWODOWE

poczucie satysfakcji, spełnienia i sensu w pracy

FINANSOWE

niezależność finansowa | umiejętność zarządzania finansami | satysfakcjonujący standard życia

DUCHOWE

zrozumienie siebie, swoich potrzeb i pragnień

odrzucenie ego

przekonania | wiara | wartości | etyka | zasady moralne

przebaczenie | współczucie | miłość w życiu- wobec siebie i innych

cel | sens | wartość istnienia

FILAR PSYCHICZNY

świadomość: samego siebie, swoich mocnych i słabych stron; możliwość zdawania sobie sprawy z oddziałujących bodźców wewnętrznych i zewnętrznych i reagowanie na nie;

akceptacja: pogodzenie się z tym, że nie na wszystko mamy wpływ; akceptacja różności innych jednostek; 

przeżywanie życia w pełni: korzystanie z życia; doświadczanie wszystkich emocji;

autonomia: samodzielność i niezależność w decydowaniu o samym sobie;

tożsamość: świadomość siebie; fakty, cechy, dane personalne pozwalające zidentyfikować jednostkę; świadomość wspólnych cech i poczucie jedności;

odpowiedzialność: za swoje czyny, słowa, siebie samego; umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich działań, a także poczucie kontroli nad tym co robimy i jak myślimy;

aspiracje: pragnienie osiągnięcia wartościowych celów i realizacja wyznaczonych planów;

samodyscyplina: systematyczne działanie w określonym kierunku, niezależne od warunków zewnętrznych i nastroju; jest to silny charakter, pewność siebie i konsekwencja;

priorytety: umiejętność stopniowania rzeczy, zadań, i wytycznych, na te najważniejsze, które muszą być załatwione w pierwszej kolejności, ważne, które pozwalają na sprawne funkcjonowanie i mniej ważne; 

wizja: wizja dobrego życia;

styl życia: prowadzenie zdrowego trybu życia w oparciu o filary wellness; 

wartości: posiadanie własnych zidentyfikowanych wartości i kierowanie się nimi, niezależnie od sytuacji; bycie wiernym i lojalnym samemu sobie.

FILAR INTELEKTUALNY

podejmowanie wyzwań, wyzwalanie kreatywności i stymulacja umysłu, poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności. Samorozwój.

FILAR SPOŁECZNY

umiejętność odmawiania i stawiania granic, obrona własnego zdania, emocji i postaw w sposób nieuległy i nienaruszający norm społecznych i granic innych jednostek; bycie w zgodzie ze sobą; wyrażanie własnego zdania, opinii, emocji, potrzeb i postaw w sposób otwarty, w granicach nienaruszających praw, ani psychicznego terytorium innych osób oraz własnego; umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał; szacunek dla odmienności innych jednostek, a także do samego siebie, autentyczność.

FILAR EMOCJONALNY

optymizm: przekonanie, że życie jest dobre, a świat urządzony racjonalnie, w związku z tym można osiągnąć doskonałość moralną, możliwe jest rozsądne rozwiązanie każdej sytuacji; dostrzeganie we wszystkim dobrych stron i wiara w pomyślny rozwój wydarzeń; umiejętność przewartościowywania.

poczucie własnej wartości: ocena i postrzeganie siebie samego oraz świadomość swojej wartości. Samoocena tego jak Ja się sam ze sobą czuję. Podejmowanie działań dla optymalizacji własnego wartościowego Ja.

samoakceptacja: względnie obiektywne poczucie lub uznanie własnych zdolności i osiągnięć, wraz z uznaniem i akceptacją własnych ograniczeń. Zaufanie, wiara i szacunek do samego siebie.

zdolność do doświadczania i panowania nad emocjami: zdolności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, przeżywanie ich i umiejętność panowania nad nimi; umiejętność radzenia sobie ze stresem, kształtowania własnych emocji zgodnie z samym sobą, z własnymi normami, zasadami oraz wyznawanymi wartościami.

FILAR ŚRODOWISKOWY

wspieranie pozytywnych działań powiązanych ze zdrowiem planety i stosowanie zrównoważonych praktyk korzystania z jej zasobów; zachowywanie porządku i sprzyjającej energii w otaczającym środowisku; obcowanie z naturą i posiadanie przestrzeni rozrywkowej.

FILAR FIZYCZNY

aktywność fizyczna: podejmowanie dobrowolnej codziennej aktywności fizycznej;

sen: zachowanie odpowiedniej jakości, higieny i długości snu (7- 10h godzin dziennie), ze względu na oddziaływanie odpoczynku nocnego na cały organizm Człowieka; zaciemnienie miejsca odpoczynku, ograniczenie niebieskiego światła przed snem, odpowiednia temperatura przestrzeni, komfort i czystość miejsca snu.

higiena: systematyczna pielęgnacja, utrzymywanie czystości, odpowiedni ubiór, regularne badania, leczenie chorób przewlekłych.

FILAR ŻYWIENIOWY

zbilansowana dieta: bogata w warzywa i owoce, pełnowartościowe produkty. Dostarczająca na odpowiednim poziomie białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i sole mineralne. W swojej strukturze powinna zawierać niezbędne kwasy tłuszczowe i odpowiednią ilość błonnika pokarmowego. Ograniczenie soli, mąki, cukru, brak alkoholu, tytoniu i narkotyków. 

odpowiednie nawadnianie organizmu: co najmniej 30 mililitrów wody na kilogram masy ciała; 

suplementacja: uzupełniania niedoborów przez odpowiednią suplementacje.

FILAR ZAWODOWY

wykonywanie pracy, którą sprawia przyjemność, motywuje i daje poczucie sensu. Wykorzystanie pełnego potencjału, kwalifikacji i wiedzy. Rozwój umiejętności, zdobywanie doświadczenia i korzystanie z możliwości.

FILAR FINANSOWY

niezależność finansowa: osiągnięcie stanu, w którym bez pomocy innych osób, uzyskuje się dochód, który umożliwia opłacenie wydatków, zaspokojenie niezbędnych potrzeb i daje możliwość prowadzenia życia na oczekiwanym poziomie;

umiejętność zarządzania finansami: płynność finansowa, planowanie budżetu, tworzenie własnego kapitału, inwestowanie.

satysfakcjonujący standard życia: prowadzenie standardu życia na własnych satysfakcjonujących warunkach.

FILAR DUCHOWY

uzyskanie spokoju ducha, życie w harmonii ze samym sobą, swoimi wartościami i zasadami moralnymi. Autorefleksja, która pozwala znaleźć sens własnego świata, celu istnienia i ścieżki życiowej. Postępowanie w zgodzie ze samym sobą. Odrzucenie ego, poczucie empatii i kształtowanie duchowej świadomości. Rozwijanie intuicji, modlitwa, medytacja, refleksja w ciszy.